سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

آن که از رنج فقط سهم بگیرد کامل

اآن که از رنج فقط سهم بگیرد کامل

آن که گویند که یک دوم مرد است منم

 

گل نیلوفری ام،نازک و زیبا و لطیف

که ز شلاق تو همواره کبود است تنم

 

مثل بازیست میان تو و من عشق،وَ باز

قهرمانی تو در این بازی و بازنده منم

 

همه گویند که زشت است و قباحت دارد

اگر از خواسته های دل خود دَم بزنم

 

از ستم ها به دل خویش سخن ها دارم

گوش سنگین فلک نشنود اما سخنم

 

بار سنگین جفا روی دلم هست هنوز

زیر این بار گران شیشه ام و می شکنم

 

در مصاف غم و تنهایی و تبعیض و ستم

گرچه رنجور ،به اندازه صد مرد زنم